• ConPass
 • ConPass - realizované řešení
 • ConPass - realizované řešení
 • ConPass - realizované řešení
1 2 3

Inspekce nemovitostí

Nekupujte zajíce v pytli, jednoduše odhalte skryté vady bytu, rodinného domu, nebo účelové stavby ještě před její koupí od soukromého investora, realitní kanceláře, nebo před převzetím od dodavatele, či developera. Malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina ve stropě může skrývat problém za několik stovek tisíc korun. Zjevné i skryté technické problémy vyhledává náš tým certifikovaných inspektorů (členové jediné odborné Asociace inspektorů nemovitostí v ČR), v rámci služby inspekce nemovitostí NEMOPAS.

Co je inspekce nemovitosti?

Inspekce nemovitostí pomáhá kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce nemovitosti vám ušetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu. Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb. U nových domů a bytů inspektor pomáhá majiteli s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.

Definice Inspekce nemovitosti

Inspekcí nemovitosti se rozumí zdokumentované prověření nemovitosti (pozemku, stavby nebo jednotky) – zhodnocení ve vyjmenovaných oborech stavebních konstrukcí a prostředí staveb na základě prohlídky „in situ“ prověřované nemovitosti. Inspekce nemovitosti je obvykle proveditelná na základě vizuálního zjištění stavu a nedestruktivních diagnostických metod. Pokud tyto metody nejsou dostačující, je třeba navrhnout provedení nezbytných destruktivních diagnostických zkoušek. Inspekce nemovitosti musí alespoň identifikovat projevy poruch a zjevné vady a u poruch může stanovit jejich příčiny. Inspekce nemovitosti může být rozšířena například o stanovení ceny opatření k odstranění poruch, vad či rizikových faktorů, o identifikaci rizika poruch, o prověření dalších oborů stavebních konstrukcí a prostředí staveb a další úkony.

 

Dílčí inspekce nemovitosti - prověření a zhodnocení jen některých, zákazníkem požadovaných, stavebních konstrukcí a prostředí staveb.

Co inspekce nemovitosti Nemopas hodnotí?

Nemopas se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v 8 technických oborech, které významnou měrou ovlivňují bezpečnost a pohodu při užívání nemovitosti. Metodika Nemopas prověřuje u nemovitosti výskyt více než 100 vad a rizik budoucích vad v následujících technických oborech:

 • Statika
 • Úniky tepla
 • Izolace proti vodě
 • Zvuk a hluk
 • Technické zařízení budovy
 • Bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
 • Zdravé bydlení
 • Povrch podlah a stěn

Každý zákazník má možnost zvolit, zda chce inspekcí posoudit nemovitost komplexně ve všech oborech nebo si vybere jen některé, podrobněji zde.

Diagnostické metody

Pokud inspektor nemovitosti během prohlídky zjistí rizikový faktor budoucí vady, pro jehož potvrzení bude nutné provést speciální diagnostiku, upozorní zákazníka a navrhne diagnostický postup pro prověření skrytých vad. Ve většině případech se jedná o diagnostiku:

 • Akustické měření
  Jedná se o měření vzduchové nebo kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi v domě doplněné o orientační měření hluku ze zdrojů uvnitř domu nebo vně domu. Akustické měření se provádí z důvodu zjištění případného nadměrného přenosu hluku, které bývá jedním z častých důvodů reklamací uživatelů obytných domů. Akustické měření je provedeno ve dvou místnostech dle požadavků objednatele nebo dle našeho doporučení. Nejčastějšími zdroji hluku uvnitř objektu jsou kromě průvanu, kroků či hlasů i přístroje jako ventilátory, kotle či čerpadla. Nejčastějším zdrojem hluku pocházející z vnějšku domu bývá doprava či blízkost výrobního závodu v sousedství.
 • Zkouška vzduchotěsnosti obálky (Blower-door test)

  Někdy se stává, že v zimě je v interiéru domu při bezvětří příjemné klima, ale jakmile začne venku foukat vítr, dojde ke snížení teploty v některých místnostech nebo částech domů. A stává se to i u dobře zateplených domů. Příčinou tohoto jevu obvykle bývá nedostatečná vzduchotěsnost stěn, střechy nebo oken.


  Pokud je porušena vrstva ve stěně nebo ve střeše, která má za úkol udržet teplo v domě (obvykle parozábrana), může těmito netěsnostmi teplo z domu unikat. Navíc se netěsnostmi do stěny nebo střechy dostává vzdušná vlhkost, která může v konstrukci zkondenzovat a způsobit výskyt vlhkých map nebo dokonce růst plísní.


  Stanovení průvzdušnosti obalových konstrukcí zahrnuje měření intenzity výměny vzduchu zařízením Blower–Door dle ČSN EN 13829 při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem. Výsledky měření Blower-Door jsou zpracovány do závěrečné zprávy a porovnány s hodnotami dle ČSN 73 0540-2. Měřicí aparatura Blower-Door test se skládá z teleskopického rámu se vzduchotěsnou plachtou, ventilátoru (s plynulou regulací výkonu), tlakových čidel pro interiér a exteriér a řídicí jednotky s regulátorem otáček.


  U novostaveb se měřením blower door kontroluje provedení vzduchotěsných vrstev a těsnost spár mezi jednotnými prvky a mezi prvky a otvory (okna, dveře). Měření blower door lze provádět před nebo po zakrytí vzduchotěsnících vrstev. Měření před zakrytím by měly využívat především prováděcí firmy, projektanti a stavební dozor. Toto měření je velice důležité, protože v případně objevení netěsného místa lze bez větších zásahů defektní místo opravit. Měření blower door po zakrytí vzduchotěsnících vrstev by měly využít především investoři jako kontrolu kvality celého díla. V tomto případě může být oprava defektního místa velice složitá a poměrně finančně nákladná. U stávajících staveb se měřením kontroluje míra těsnosti, na základě které lze rozhodnout, zda a v jakém rozsahu jsou nutné stavební úpravy.

 • Termovizní měření

  S pomocí moderní technologie Vám na termosnímcích (dvourozměrné barevné termogramy tepelného pole) pomůžeme odhalit, kudy z Vašeho domu uniká drahocenné teplo. Termovize exteriéru je základní možnost, jak odhalit úniky tepla a zdokumentovat je. Následnými opatřeními pak můžete snížit své náklady na spotřebu elektřiny, zemního plynu či jiných energií.


  Pomůže odhalit chybně uloženou tepelnou izolaci, tepelné mosty a předejít poškozování stavby vlivem skrytých vad. Komplexní termovize zahrnuje termodiagnostiku stěn, podlahy a střechy domu z exteriéru i interiéru domu. Součástí je i zpracování závěrečné zprávy.


  Měření z interiéru je důležité u domů s provětrávanými konstrukcemi (šikmé střechy nebo větrané fasády) a lze doporučit zejména u domů s obytnými podkrovími, kde jsou pohledové vrstvy (střešní krytina nebo vnější obklad) ochlazovány z obou stran a tepelné mosty nemusí být z exteriéru vidět.

 • Průkaz energetické náročnosti budov
  Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ukládá zákon 406/2000 Sb. od roku 2009, a to při výstavbě všech nových budov a větších změnách dokončených budov. Od 1.1.2013 novela zákona zavádí povinnost předkládání PENB rovněž při prodeji a pronájmu budovy. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:

  - zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo ucelené části budovy - např. bytu (od 1.1.2013), při pronájmu budovy (od 1.1.2013) a při pronájmu ucelené části budovy - např. bytu (od 1.1.2016)

  - předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části

  - předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy

  - zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy.

  Popis a charakteristika průkazu

  Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící dokument. Posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Průkaz objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.

  Důvodem pro zavedení průkazu energetické náročnosti je snižování energetické náročnosti budov a emisí CO2. Sektor budov se na spotřebě primárních energetických zdrojů podílí nemalým procentem a proto je kladen důraz na snižování tohoto podílu. Jako prostředek k dosažení těchto cílů je hodnocení staveb z pohledu potřeby energie a stanovení požadavku na ně. Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, bude nyní takto označena každá budova. Energetická náročnost budovy  je také přímo spojena s provozními náklady a tak tento průkaz, resp. energetická náročnost budovy bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

  Průkaz je několika stránkový dokument, jehož forma je dána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. Průkaz energetické náročnosti nabízí vlastníkovi případně nájemci budovy přehledné grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Nalezne zde stupnici energetické náročnosti objektu A až G a ukazatel, do jaké třídy ve stupnici hodnocený objekt spadá. Minimální požadavek na novou a rekonstruovanou budovu je stanoven horní hranici třídy C. To znamená, že každý nový projekt budovy nebo nová a nově rekonstruovaná budova musí spadat maximálně do třídy C. Výjimku tvoří různé speciální budovy, popř. provozy nebo např. památkově chráněné objekty. Dole pod grafickou stupnicí najdeme i podíl potřeby energie na celkové potřebě energie pro jednotlivé místa spotřeby (vytápění, ohřev teplé vody, VZT a klimatizace, umělé osvětlení).

Každý zákazník má možnost zvolit, zda chce inspekcí posoudit nemovitost komplexně ve všech oborech nebo si vybere jen některé, podrobněji zde.

Dále nabízíme:

Pokud inspektor nemovitosti během prohlídky zjistí rizikový faktor budoucí vady, pro jehož potvrzení bude nutné provést speciální diagnostiku, upozorní zákazníka a navrhne diagnostický postup pro prověření skrytých vad. Ve většině případech se jedná o diagnostiku:

 • Ocenění nemovitostí

  V rámci ocenění nemovitosti zajišťujeme zjištění jak administrativní ceny budovy, tak i  ceny tržní.


  Cena administrativní (zjištěná) dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a příslušných prováděcích vyhlášek, se používá zejména pro daňové účely (daň z převodu, dědická, darovací).


  Cena tržní (obvyklá) se požívá při vypořádání spoluvlastnictví, pro peněžní ústavy při zřizování hypotečních úvěrů. Může také sloužit jako cena výchozí pro stanovení kupní ceny nemovitosti.

 • Právní služby
  Jedná se především o revize (nebo tvorba) smluvních a jiných dokumentů, které jsou součástí realitní transakce. Revize dokumentů hájí zájmy objednatele (kupující, nebo prodávající). Kontrolou těchto dokumentů předejdete zbytečným nepříjemnostem, které mohou vzniknout v důsledku nedokonalého, nebo neodborného zpracování. Pokud je to možné a žádoucí, předkládáme klientům vždy několik alternativ dalšího postupu a společně vybíráme ideální řešení při zohlednění poměru očekávaných nákladů a předpokládaného klientova užitku, jakož i jeho vztahu k dalším zainteresovaným stranám. Dokumenty jsou vytvářeny (revidovány) odborníkem z oblasti práva – advokátem.

Každý zákazník má možnost zvolit, zda chce inspekcí posoudit nemovitost komplexně ve všech oborech nebo si vybere jen některé, podrobněji zde.

Co je výstupem plné inspekce nemovitostí

Certifikovaný inspektor nemovitostí podrobně prozkoumá předmětný dům nebo byt. Na základě průzkumu inspektor vypracuje podrobnou zprávu o stavu budovy ve vybraných technických oborech a vypracuje průkaz nemovitosti.

Průkaz nemovitosti pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešeních, které mohou v budoucnu k vadám vést. Pokud zákazník zvolí inspekci Nemopas včetně ocenění zjištěných vad, popíše inspektor postup a cenu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Součástí podrobné zprávy inspekce Nemopas je výčet vad, které na nemovitosti nenastanou.

Inspekce Nemopas je se zárukou

Provozovatel inspekce Nemopas společnost Dekprojekt s.r.o. poskytuje klientům záruku 3 roky na budoucí výskyt vad na jejich nemovitosti.

Záruka se vztahuje na vady, které jsou ve zprávě z inspekce Nemopas označeny jako ty, které nenastanou. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy v technických oborech, jejichž hodnocení si zákazník neobjednal a na ty, které vznikly opotřebením nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

Výčet více než 100 vad se zárukou v jednotlivých technických oborech je součástí nabídky na provedení inspekce Nemopas. Nabídku získáte na telefonním čísle +420 608 520 494, emailu jiri.hlavin@nemopas.cz, nebo po vyplnění níže uvedeného formuláře. Pokud kupujete nový byt či dům, pozvěte inspektora Nemopas na den, kdy vám realizační firma nebo developer nemovitost předává. Hledáte-li nemovitost na realitním trhu, vezměte inspektora Nemopas na prohlídku nemovitosti. Pokud potřebujete zkontrolovat více nemovitostí, které se vám líbí, poskytne vám inspektor významnou slevu.


Před návštěvou inspektora požádejte majitele, developera nebo realitní kancelář o poskytnutí protokolů o revizích technických zařízení a pokud existuje, také o projektovou dokumentaci. Revize se týkají především elektroinstalace, rozvodů plynu, komína, kotle a hromosvodu.

Inspekce nemovitosti je k dispozici do 6 pracovních dnů

Do 48 hod po obdržení objednávky vám zavolá příslušný regionální inspektor nemovitostí a domluví s vámi termín návštěvy objektu. Během jedné návštěvy dojde ke kompletnímu prověření domu či bytu.


Pokud inspektor nemovitosti během prohlídky zjistí rizikový faktor budoucí vady, pro jehož potvrzení bude nutné provést speciální diagnostiku, upozorní zákazníka a domluví se na případné další návštěvě nemovitosti.


Inspektor rovněž navrhne diagnostický postup pro prověření skrytých vad. Do šesti pracovních dnů po poslední návštěvě objektu dostane zákazník vypracované hodnocení nemovitosti se všemi náležitostmi.

Inspekce více nemovitostí a jejich cena

Při objednání prohlídek na více nemovitostí se poskytuje sleva a navíc cenu za prohlídku s inspektorem částečně odečteme od ceny hloubkové inspekce Nemopas na nemovitost, pro kterou jste se nakonec kupující rozhodl.

Další varianty inspekce nemovitostí

Nemopas nabízí kromě základní plné inspekce i zjednodušenou variantu inspekce nemovitosti - Převzetí bytu, prohlídka spolu s certifikovaným inspektorem.


Certifikovaný inspektor nemovitostí se účastní prohlídky nebo převzetí bytu nebo rodinného domu a během prohlídky upozorňuje zákazníka na zjevné vady a rizika skrytých vad.


Při převzetí bytu či domu od realizační firmy nebo developera pomáhá inspektor s vyplněním předávacího protokolu a kontrolou nasmlouvaného standardu provedení a vybavení domu či bytu. Po prohlídce inspektor nemovitost zhodnotí a v případě podezření na vážné skryté vady doporučuje další diagnostický postup.


Prohlídka s inspektorem je ideálním řešením pro případy, kdy si kupující vybírá z více nemovitostí. Už na první prohlídce domu nebo bytu se dozví, jak si nemovitost stojí po technické stránce a zda hrozí skryté vady, které by ho mohli později nepříjemně překvapit.

Orientační cenové relace

 • Prohlídka s inspektorem od 3.000,- včetně DPH
 • Inspekce nemovitostí (vystavení průkazu nemovitosti) na byt dle velikosti bytu a rozsahu inspekce od 4.100,- včetně DPH
 • Inspekce nemovitostí (vystavení průkazu nemovitosti) na rodinný dům dle velikosti domu a rozsahu inspekce od 6.000,- včetně DPH
 • Inspekce nemovitostí (vystavení průkazu nemovitosti + nacenění sanace) na byt dle velikosti bytu a rozsahu inspekce od 5.300,- včetně DPH
 • Inspekce nemovitostí (vystavení průkazu nemovitosti + nacenění sanace) na rodinný dům dle velikosti domu a rozsahu inspekce od 8.200,- včetně DPH

Každý zákazník má možnost zvolit, zda chce inspekcí posoudit nemovitost komplexně ve všech oborech nebo si vybere jen některé, podrobněji zde.

Poptávka inspekce nemovitosti

Pro zjištění přesné ceny pro konkrétní nemovitost sepište parametry nemovitosti a požadované služby, zadejte okres nemovitosti a na zadaný email Vám náš místní inspektor zašle do 48 hodin konkrétní ceny.


Generovat nový kód

Kontakt:


Jiří Hlavín, DiS.
autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby
autorizovaný inspektor nemovitostí
Mobil: +420 608 520 494
E-mail: jiri.hlavin@nemopas.cz